SvarOnline - Frågor och svar inom juridik, IT eller Ekonomi

Sambo och samboavtal, bodelning, försörjningsplikt

Juridik

Äktenskap

Sambo

Bodelning

Arv och testamente

Barn

Arbetsrätt

 

 

 

 

 

 

 

Sambo


Sambo
Vem har rätt till bostaden när sambor flyttar isär?
Är man skyldig att försörja sin sambo eller betala dennes skulder?
Samboegendom och bodelning
Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?
Samboavtal

Sambo

Enligt 1 § sambolagen avses med sambo två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll menas att det skall finnas ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Normalt anses en gemensam folkbokföringsadress ge presumtion för äktenskapsliknande samlevnad. Om ett par sammanbor men en av dem är folkbokförd på annat håll skall det göras en helhetsbedömning. Det skall då klart framgå att parterna haft en gemensam permanent bostad och ett gemensamt hushåll under en inte allt för kort tid. Ett riktmärke är sex månader. Ett samboförhållande upphör rent juridiskt när man flyttar isär.

Är man skyldig att försörja sin sambo eller betala dennes skulder?

Sambolagen innehåller inte några regler om underhållsskyldighet. Däremot jämställs sammanboende med gifta par inom sociallagstiftningen. Vid prövningen av rätt till socialbidrag tas då hänsyn till bådas inkomster. Om den ena sambon vägrar att bidra till hushållet kan detta innebära att den andre inte anses berättigad till hjälp från socialtjänsten. Man har heller ingen skyldighet att betala sin sambos skulder. Naturligtvis kan detta missbrukas genom att man påstår att all egendom tillhör den sambon som inte står i skuld. Eftersom det kan vara svårt för kronofogdemyndigheten att bevisa vad som tillhör gäldenären finns det en presumtionsregel i utsökningsbalken 4:19 som innebär att egendom som påträffas i bostaden antas tillhöra den sambo som står i skuld, om det inte framgår att egendomen tillhör den andre eller om paret inte kan göra sannolikt att de är samägare till egendomen. Presumtionsregeln gäller bara för egendom som påträffas i parets gemensamma besittning

Samboegendom och bodelning

När ett samboförhållande upphör, av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska den s.k. samboegendomen fördelas genom bodelning, såvida någon part begär detta (8 § sambolagen). Som samboegendom räknas dock endast sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Pengar eller värdepapper m.m. som sådana omfattas således inte, och ska därför inte ingå i en eventuell framtida bodelning mellan sambor. En gemensam bostad betraktas som samboegendom, om den anskaffats efter sammanlevnadens inledande och ses därmed normalt som skaffad för gemensam användning. Däremot ingår inte fritidshus. Även sådant bohag, såsom möbler och annat lösöre, som är avsett för det gemensamma hemmet kommer att betraktas som samboegendom och fördelas vid en eventuell bodelning. Annan lös egendom såsom bil, båt m.m. utgör inte samboegendom och ska inte delas. För att skydda sin egendom kan sambor genom s.k. samboavtal avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna. Vid en bodelning kan jämkning ske om det framstår som oskäligt att samboegendomen skall delas lika på grund av ett kortvarigt förhållande (kortare än 5 år). Enligt praxis kommer delningen då att jämkas så att 20 procent av vardera partens egendom skall delas lika per år som förhållandet varat.

Vem har rätt till bostaden när sambor flyttar isär?

Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Ofta är det så att om en av föräldrarna har barn boende hos sig, så anses den föräldern ha störst behov av bostaden. Även i det fallet att bostaden inte utgör samboegendom kan den sambo som inte äger bostaden få bo kvar i den. I detta fall krävs dock, förutom att sambon bäst behöver den, att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Kan en sambo överta hyreskontraktet om den andre avlider?

Det finns flera möjligheter för en sambo att överta den andre sambons hyresrätt. Alternativ 1: 33 § hyreslagen och 5-15 eller 22 §§ sambolagen. När ett samboförhållande upphör för att någon av samborna avlider skall det, om den efterlevande sambon begär det, göras en bodelning. Om hyresrätten införskaffats för gemensamt bruk kan den efterlevande sambon alltså genom bodelning få rätt att överta den. Om hyresrätten inte införskaffades för att användas gemensamt ska den inte ingå i bodelningen. Det finns dock ändå en möjlighet för den efterlevande sambon att få bo kvar genom 22 § sambolagen, om domstolen anser detta anses vara skäligt. Alternativ 2: 34 § hyreslagen. Hyresgästen har rätt att överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Om hyresvärden motsätter sig överlåtelsen måste hyresnämndens tillstånd inhämtas. Hyresnämnden skall ge tillstånd om "hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen". Detta innebär bl.a. att den som önskar överta lägenheten skall ha rimliga förutsättningar att klara betalningen av hyran. Ärver man sin sambo? Nej, det finns ingen lagstadgad arvsrätt mellan sambor. För att ärva sin sambo krävs därmed att det har upprättats ett testamente. För upprättande av ett testamente rekommenderas det att konsultera en jurist eller advokat.

Samboavtal

Enligt 9 § Sambolagen får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i en eventuell bodelning, så kallat samboavtal. Man kan även avtala om att man inte ska dela lika vid en eventuell bodelning. Sambolagens 9 § berättar hur; ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknas av båda. Det måste inte vara bevittnat för att vara giltigt. Det finns heller inget krav att samboavtalet måste se ut på ett speciellt sätt, men de avtalsmallar som finns att beställa t.ex. via Internet kan ge exempel på hur ett avtal kan se ut. Vill man ändra ett samboavtal är det bara att skriva ett nytt, se 9 § första stycket.